فروش مدلهای stl و سه بعدی برای CNC این وبسایت با هدف طراحی در منبت کاری و اتوماسیون صنعتی بوجود آمده است. برای اصلاع از طرح های جدید شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید. http://ik3d.mihanblog.com 2018-07-15T20:29:06+01:00 text/html 2018-06-26T19:32:27+01:00 ik3d.mihanblog.com ابراهیم خلیلی مدل شماره 52 http://ik3d.mihanblog.com/post/146 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/563/1688444/111.jpg" alt=""> text/html 2018-03-04T15:12:33+01:00 ik3d.mihanblog.com ابراهیم خلیلی مدل شماره 51 http://ik3d.mihanblog.com/post/145 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/563/1688444/00036.jpg" alt=""> text/html 2017-04-23T09:55:08+01:00 ik3d.mihanblog.com ابراهیم خلیلی مدل شماره 50 http://ik3d.mihanblog.com/post/144 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/563/1688444/00058.jpg" alt=""> text/html 2017-04-11T18:41:01+01:00 ik3d.mihanblog.com ابراهیم خلیلی مدل شماره 49 http://ik3d.mihanblog.com/post/141 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/563/1688444/00055.jpg" alt=""> text/html 2017-04-11T18:40:30+01:00 ik3d.mihanblog.com ابراهیم خلیلی مدل شماره 48 http://ik3d.mihanblog.com/post/140 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/563/1688444/00054.jpg" alt="">